محصولات › پارکت لمینیت › کلاسیک 

کلاسیک

پارکت لمینت کلاسیک
طرح های الواری بسیار طبیعی


لبه های V GROOVE

ابعاد: 195mm * 1215mm

ضخامت: 8.3MM

ضریب سایش: AC4

سیستم قفل: UNICLICK


پارکت لمینیت › کلاسیک

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 195 میلی متر

بازگشت به پارکت لمینیت