محصولات › پارکت لمینیت › آمازون 

آمازون


سطح DEEP EMBOSSED با برجستگی EIR، لبه های U PRESS و بسیار طبیعی و زنده که حس راه رفتن بر روی چوب جنگلی را به خوبی احساس کنید.

لبه های V GROOVE

ابعاد: 168mm * 1215mm

ضخامت: 8.3MM

ضریب سایش: AC4


پارکت لمینیت › آمازون

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

 •  درصد سایش:AC4
 •  ابعاد تایل:  1215 * 168 میلی متر

بازگشت به پارکت لمینیت