لینوم فلکس

فروش ویژه 

کاغذ دیواری آلمانی ماربورگ 78826
۱۷۰ هزار تومان
تخفیف

کد محصول: 78826

 • برند: تیمبرلند
 • سبک: 
 • سال: 2018-2017
 • ابعاد:  10/05 * 0/50 متر
 • جنس: وینیلی
قیمت قبلی: ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸۰۰٬۰۰۰ ریال
کاغذ دیواری ایتالیایی سیرپی 91035
۱۷۰ هزار تومان
تخفیف

کد محصول: 91035

 • برند: تیمبرلند
 • سبک: 
 • سال: 2018-2017
 • ابعاد:  10/05 * 0/50 متر
 • جنس: وینیلی
قیمت قبلی: ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸۰۰٬۰۰۰ ریال
کاغذ دیواری آلمانی ماربورگ 78829
۱۷۰ هزار تومان
تخفیف

کد محصول: 78829

 • برند: تیمبرلند
 • سبک: 
 • سال: 2018-2017
 • ابعاد:  10/05 * 0/50 متر
 • جنس: وینیلی
قیمت قبلی: ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸۰۰٬۰۰۰ ریال
کاغذ دیواری ایتالیایی سیرپی 65361
۱۷۰ هزار تومان
تخفیف

کد محصول: 65361

 • برند: تیمبرلند
 • سبک: 
 • سال: 2018-2017
 • ابعاد:  10/05 * 0/50 متر
 • جنس: وینیلی
قیمت قبلی: ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸۰۰٬۰۰۰ ریال
کاغذ دیواری آلمانی ماربورگ 71615
۱۷۰ هزار تومان
تخفیف

کد محصول: 71615

 • برند: تیمبرلند
 • سبک: 
 • سال: 2018-2017
 • ابعاد:  10/05 * 0/50 متر
 • جنس: وینیلی
قیمت قبلی: ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸۰۰٬۰۰۰ ریال
کاغذ دیواری ایتالیایی سیرپی 1052
۱۷۰ هزار تومان
تخفیف

کد محصول: 1052

 • برند: تیمبرلند
 • سبک: 
 • سال: 2018-2017
 • ابعاد:  10/05 * 0/50 متر
 • جنس: وینیلی
قیمت قبلی: ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸۰۰٬۰۰۰ ریال
کاغذ دیواری ایتالیایی سیرپی 1016
۱۷۰ هزار تومان
تخفیف

کد محصول: 1016

 • برند: تیمبرلند
 • سبک: 
 • سال: 2018-2017
 • ابعاد:  10/05 * 0/50 متر
 • جنس: وینیلی
قیمت قبلی: ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸۰۰٬۰۰۰ ریال
کاغذ دیواری آلمانی ماربورگ 71620
۱۷۰ هزار تومان
تخفیف

کد محصول: 71620

 • برند: تیمبرلند
 • سبک: 
 • سال: 2018-2017
 • ابعاد:  10/05 * 0/50 متر
 • جنس: وینیلی
قیمت قبلی: ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸۰۰٬۰۰۰ ریال
کاغذ دیواری آلمانی ماربورگ 15211
۱۷۰ هزار تومان
تخفیف

کد محصول: 15211

 • برند: تیمبرلند
 • سبک: 
 • سال: 2018-2017
 • ابعاد:  10/05 * 0/50 متر
 • جنس: وینیلی
قیمت قبلی: ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
قیمت: ۸۰۰٬۰۰۰ ریال