لزوم واریز وجوه به حساب های مشخص شده شرکت لینوم فلکس

۱۴ آبان ۱۳۹۶
قابل توجه همکاران گرامی

کلیه واریز ها فقط به حسابهای مشخص شده شرکت انجام گردد و تحت هیچ عنوان به حسابی خارج از این موارد مبلغ واریز نگردد.
 
  • بانک ملت  به نام بابک باباجانی
  1. شماره حساب:   4646440707
  2. شماره کارت: 6104337790124554
  • بانک ایران زمین به نام بابک باباجانی
  1. شماره حساب :1658306249001
  2. شماره کارت: 5057851013946469
  • بانک سامان به نام بابک بابا جانی
  1. شماره حساب: 808800776821