فروشگاه شماره 1


 نشانی: مازندران، ساری، خیابان معلم، نبش معلم هشت
 تلفن: 01133242123
 موبایل: 09112566435

فروشگاه شماره 2


 نشانی: مازندران، آمل، خیابان طالب آملی، بین دریای 11 و دریای 13
 تلفن: 01144296006
 موبایل: 09113273286

فروشگاه شماره 3


 نشانی: مازندران، آمل، بلوار طالب آملی، بین دریای 23 و 25
 تلفن: 01144297800
 موبایل: 09112213270

جهت اخذ نمایندگی در استان (ویژه همکاران)


 نشانی: -
 تلفن: 02126114326
 موبایل: 09120137281