فروشگاه شماره 2


 نشانی: کردستان، سنندج، خیابان حافظ، خیابان اوالان
 تلفن: 08733624492
 موبایل: 09181714321