فروشگاه شماره 1


 نشانی: کردستان، سنندج، میدان غفور، خیابان فجر
 تلفن: 08733239585
 موبایل: 09189795474