فروشگاه شماره 3


 نشانی: کردستان، سنندج، ابتدای خیابان حافظ
 تلفن: 08733292334
 موبایل: 09183770154