فروشگاه شماره 3


 نشانی: تبریز، چای کنار شمالی، مجتمع تجاری پاسارگاد
 تلفن: 04135233978